Untitled Document
: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ยินดีต้อนรับ <-->
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 4 ] คน
 
ข้อมูลบุคลากร
หรือระบุชื่อ


ชื่อ-สกุล
นางสาวศิริรัตน์ ตั้งมั่น
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์โทร
0831293399
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางสาวสุดารัตน์ สร้อยสนธิ์
ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
0864956320
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางรัศมี ประทุมแก้ว
ตำแหน่ง
ครู ค.ศ.2
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์โทร
0887319496
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางทองคำ สุขอุ้ม
ตำแหน่ง
ครู ค.ศ.2
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์โทร
0935652977
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางศรีไพร มีดี
ตำแหน่ง
ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์โทร
0637759850
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางทวีพร พิศโฉม
ตำแหน่ง
ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา
ไม่ระบุ
เบอร์โทร
0935573527
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางสาวอุมาพร อภัยพจน์
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
0890096034
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางสาวสุนิสา สาแก้ว
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
วุฒิการศึกษา
ไม่ระบุ
เบอร์โทร
0613136556
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางมรกต หล้าสงค์
ตำแหน่ง
ผู้ดูแลเด็ก
วุฒิการศึกษา
ไม่ระบุ
เบอร์โทร
0966354784
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางสาวนภามาศ สมบัติวงศ์
ตำแหน่ง
ผู้ดูแลเด็ก
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
0848794069
อีเมล
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ข่าวประกาศล่าสุด

ประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งความเอกสารหายออนไลน์ของตำรวจภูธรภาค 3
[ data_4764_ประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งความเอกสารหาย.jpg ]
ประชาสัมพันธ์ไทยรู้สู้โควิด
รายงานการใช้บริการลานกีฬา/สนามกีฬา
[ data_6693_แบบสรุปลานกีฬา.pdf ]
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2563
โครงการแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโชคชัย สังกัดกองการศึกษาฯ อบต.บ้านชบ เมื่อ 15 กันยายน 2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายปราสาท ยายเหงา -ทางหลวง 24 ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
[ data_8324_ถนน.jpg ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำสมิง หมู่ที่ 4 ? บ้านชำสมิง
[ data_6318_อาคาร1.jpg ]
ประกาศผูชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยนางทอง-นางสุวรรณี หมู่ที่ 6
ประกาศผูชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยนางทอง-นางสุวรรณี หมู่ที่ 6
ประกาศผูชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยนางทอง-นางสุวรรณี หมู่ที่ 6
[ data_3730_240505511_3196667193899470_8928635671669972237_n.jpg ]
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.บ้านชบ สารบัญเว็บไซต์
 • สภาพทั่วไป
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ตราสัญลักษณ์และความหมาย
 • บริการขั้นพื้นฐาน
 • สภาพทางสังคม
 • นายกอบต.บ้านชบ โทร: 081-8784711
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-571640
 • ข่าวประกาศอบต.บ้านชบ
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
  โทร: 044-571640 Email: contact@banchop.go.th All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com