Untitled Document
: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ยินดีต้อนรับ <-->
 
ข้อมูลบุคลากร
หรือระบุชื่อ


ชื่อ-สกุล
นางสาวศิริรัตน์ ตั้งมั่น
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์มือถือ/สำนักงาน
0831293399
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นายภัทราวุฒิ สามใจ
ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์มือถือ/สำนักงาน
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางรัศมี ประทุมแก้ว
ตำแหน่ง
ครู ค.ศ.2
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์มือถือ/สำนักงาน
0887319496
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางทองคำ สุขอุ้ม
ตำแหน่ง
ครู ค.ศ.2
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์มือถือ/สำนักงาน
0935652977
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางศรีไพร มีดี
ตำแหน่ง
ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์มือถือ/สำนักงาน
0637759850
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางทวีพร พิศโฉม
ตำแหน่ง
ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา
ไม่ระบุ
เบอร์มือถือ/สำนักงาน
0935573527
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางสาวอุมาพร อภัยพจน์
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์มือถือ/สำนักงาน
0890096034
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางสาวสุนิสา สาแก้ว
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
วุฒิการศึกษา
ไม่ระบุ
เบอร์มือถือ/สำนักงาน
0613136556
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางมรกต หล้าสงค์
ตำแหน่ง
ผู้ดูแลเด็ก
วุฒิการศึกษา
ไม่ระบุ
เบอร์มือถือ/สำนักงาน
0966354784
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางสาวนภามาศ สมบัติวงศ์
ตำแหน่ง
ผู้ดูแลเด็ก
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์มือถือ/สำนักงาน
0848794069
อีเมล
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ข่าวประกาศล่าสุด

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566
[ data_3983_ประกาศรับสมัครนักเรียน.pdf ]
การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ
[ data_1181_a02092023.pdf ]
รับสมัครเด็กนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565
[ data_2872_ประกาศรับสมัครเด็ก 65.pdf ]
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ร.ด.1)
[ data_221_CCF_000001.pdf ]
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564
[ data_8468_งบแสดงฐานะการเงิน.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7
[ data_8535_รายละเอียด.pdf ]
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7
[ data_3270_ประกาศ.pdf ]
ราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสระสมุห์ หมู่ที่ 7
[ data_9912_รายละเอียด.pdf ]
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสระสมุห์ หมู่ที่ 7
[ data_9071_ประกาศ.pdf ]
ราคากลางโครงการก่อสร้าพนังกั้นน้ำ (แบบตอกเสาเข็ม) หมู่ที่ 1
[ data_9550_รายละเอียด.pdf ]
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.บ้านชบ สารบัญเว็บไซต์
 • สภาพทั่วไป
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ตราสัญลักษณ์และความหมาย
 • บริการขั้นพื้นฐาน
 • สภาพทางสังคม
 • นายกอบต.บ้านชบ โทร: 081-8784711
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-571640
 • ข่าวประกาศอบต.บ้านชบ
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
  โทร: 044-571640 Email: contact@banchop.go.th All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com