Untitled Document
: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ยินดีต้อนรับ <-->
 
ข้อมูลบุคลากร
หรือระบุชื่อ


ชื่อ-สกุล
-ว่าง-
ตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักปลัด
วุฒิการศึกษา
ไม่ระบุ
เบอร์มือถือ/สำนักงาน
-
อีเมล
-

ชื่อ-สกุล
จ่าเอกสุรชัย ในพรมราช
ตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์มือถือ/สำนักงาน
0803524466
อีเมล
jojozone40@gmail.com

ชื่อ-สกุล
นางสาวเสาวรีย์ ไชยเมืองชื่น
ตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์มือถือ/สำนักงาน
0954576868
อีเมล
-

ชื่อ-สกุล
นายณัฐวัฒน์ มาดำ
ตำแหน่ง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์มือถือ/สำนักงาน
0963929762
อีเมล
seehamadum@gmail.com

ชื่อ-สกุล
นายวรพล รัตนสูรย์
ตำแหน่ง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์มือถือ/สำนักงาน
0610305810
อีเมล
worapol.etm1@gmail.com

ชื่อ-สกุล
นางสาวปริยฉัตร สุวรรสุข
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์มือถือ/สำนักงาน
0960507104
อีเมล
-

ชื่อ-สกุล
นางสาวสายเพชร ภาสวัสดิ์
ตำแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคล (ลูกจ้างประจำ)
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์มือถือ/สำนักงาน
0936653569
อีเมล
-

ชื่อ-สกุล
นางน้ำทิพย์ ทองแม้น
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์มือถือ/สำนักงาน
0956181248
อีเมล
-

ชื่อ-สกุล
นางสาววรวรรณ ดวงดี
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์มือถือ/สำนักงาน
0879622670
อีเมล
-

ชื่อ-สกุล
นางสาวพิชญา สิงห์ชัย
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์มือถือ/สำนักงาน
0878130566
อีเมล
-
หน้าที่ 1 2 3
ข่าวประกาศล่าสุด

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566
[ data_3983_ประกาศรับสมัครนักเรียน.pdf ]
การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ
[ data_1181_a02092023.pdf ]
รับสมัครเด็กนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565
[ data_2872_ประกาศรับสมัครเด็ก 65.pdf ]
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ร.ด.1)
[ data_221_CCF_000001.pdf ]
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564
[ data_8468_งบแสดงฐานะการเงิน.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 256
[ data_4845_ม.ค.66.pdf ]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565
[ data_487_ธ.ค.65.pdf ]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
[ data_6234_พ.ย.65.pdf ]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565
[ data_5248_ต.ค.65.pdf ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
[ data_6952_สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2565.pdf ]
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.บ้านชบ สารบัญเว็บไซต์
 • สภาพทั่วไป
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ตราสัญลักษณ์และความหมาย
 • บริการขั้นพื้นฐาน
 • สภาพทางสังคม
 • นายกอบต.บ้านชบ โทร: 081-8784711
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-571640
 • ข่าวประกาศอบต.บ้านชบ
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
  โทร: 044-571640 Email: contact@banchop.go.th All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com