Untitled Document
: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ยินดีต้อนรับ <-->
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 4 ] คน
 
   สารจากนายก อบต.บ้านชบ
 

เรียน  พ่อ แม่ พี่ น้อง ทั้ง 12 หมู่บ้าน ที่เคารพรักทุกท่าน

              วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ ประจำปี 2563 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรม ตลอดจนข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลในรอบปีที่ผ่านมาในวาระสมัยที่กระผมดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชน

              กระผมในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ มีความพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก ประหยัด เพื่อให้ตำบลบ้านชบ เกิดความเจริญรุ่งเรือง สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง ภายใต้ความร่วมมือของบุคคลหลายๆ ฝ่ายทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ความร่วมมือของฝ่ายประชาชน ภาครัฐ และองค์กรเอกชนตลอดจนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลบ้านชบ และที่สำคัญก็คือ พี่น้องประชาชนตำบลตำบลบ้านชบ ที่ให้ความร่วมมือและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลตำบลบ้านชบ ของเรา 

               กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลบ้านชบ ฉบับนี้จะเป็นสื่อที่มีประโยชน์ต่อการรับทราบถึงบทบาท ภารกิจ และเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงให้ทุกท่านเข้าใจถึงภารกิจหน้าที่และเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน ตลอดถึงการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานในด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ ในท้ายนี้กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญในทุกด้านทุกประการ

 

 

 

 

 

 นายวิทยากร  มหรรทัศนพงศ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ

 

 บันทึกโดย : สำนักปลัด
วันที่ : 21 กรกฏาคม 2564
ข่าวประกาศล่าสุด

ประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งความเอกสารหายออนไลน์ของตำรวจภูธรภาค 3
[ data_4764_ประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งความเอกสารหาย.jpg ]
ประชาสัมพันธ์ไทยรู้สู้โควิด
รายงานการใช้บริการลานกีฬา/สนามกีฬา
[ data_6693_แบบสรุปลานกีฬา.pdf ]
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2563
โครงการแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโชคชัย สังกัดกองการศึกษาฯ อบต.บ้านชบ เมื่อ 15 กันยายน 2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายปราสาท ยายเหงา -ทางหลวง 24 ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
[ data_8324_ถนน.jpg ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำสมิง หมู่ที่ 4 ? บ้านชำสมิง
[ data_6318_อาคาร1.jpg ]
ประกาศผูชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยนางทอง-นางสุวรรณี หมู่ที่ 6
ประกาศผูชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยนางทอง-นางสุวรรณี หมู่ที่ 6
ประกาศผูชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยนางทอง-นางสุวรรณี หมู่ที่ 6
[ data_3730_240505511_3196667193899470_8928635671669972237_n.jpg ]
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.บ้านชบ สารบัญเว็บไซต์
 • สภาพทั่วไป
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ตราสัญลักษณ์และความหมาย
 • บริการขั้นพื้นฐาน
 • สภาพทางสังคม
 • นายกอบต.บ้านชบ โทร: 081-8784711
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-571640
 • ข่าวประกาศอบต.บ้านชบ
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
  โทร: 044-571640 Email: contact@banchop.go.th All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com