Untitled Document
: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ยินดีต้อนรับ <-->
 
ประกาศอบต.บ้านชบ จากสำนักปลัด

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
สำนักปลัดประกาศผลการลดพลังงานตามมาตรการลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 150 ] สำนักปลัด
08 ตุลาคม 2565
สำนักปลัดประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ เรื่อง มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบ หรือรับแจ้งการทุจริต หรือตรวจสอบการทุจริต  [ 185 ] สำนักปลัด
11 มกราคม 2564
สำนักปลัดคำสั่งผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการ มอบหมายหน้าที่การงานให้แกข้าราชการส่วนท้องถิ่น  [ 95 ] สำนักปลัด
10 พฤษภาคม 2565
สำนักปลัดคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนัก กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการ  [ 83 ] สำนักปลัด
10 พฤษภาคม 2565
สำนักปลัดคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการ  [ 55 ] สำนักปลัด
23 พฤษภาคม 2565
สำนักปลัดคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 62 ] สำนักปลัด
23 พฤษภาคม 2565
สำนักปลัดประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  [ 95 ] สำนักปลัด
29 มีนาคม 2565
สำนักปลัดประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)   [ 93 ] สำนักปลัด
22 กุมภาพันธ์ 2565
สำนักปลัดประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 13  [ 88 ] สำนักปลัด
22 กุมภาพันธ์ 2565
สำนักปลัดประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  [ 123 ] สำนักปลัด
11 กุมภาพันธ์ 2565
สำนักปลัดประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ เรื่อง จัดตั้งศูนย์พักคอย ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ  [ 415 ] สำนักปลัด
03 กันยายน 2564
สำนักปลัดประกาศ เรื่องการบังคับใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ เรื่องการควบคุม การเลี้ยง หรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562  [ 234 ] สำนักปลัด
18 สิงหาคม 2563
สำนักปลัดประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  [ 238 ] สำนักปลัด
04 มกราคม 2564
สำนักปลัดประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   [ 139 ] สำนักปลัด
01 ตุลาคม 2563
สำนักปลัดประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ เรื่อง ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ   [ 123 ] สำนักปลัด
01 ตุลาคม 2563
สำนักปลัดประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ เรื่อง ประกาศกำหนดส่วนราชการและโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี   [ 707 ] สำนักปลัด
10 ธันวาคม 2562
สำนักปลัดประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ (สำนักปลัด)  [ 754 ] Administrator
14 ธันวาคม 2562
หน้าที่ 1
ข่าวประกาศล่าสุด

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566
[ data_3983_ประกาศรับสมัครนักเรียน.pdf ]
การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ
[ data_1181_a02092023.pdf ]
รับสมัครเด็กนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565
[ data_2872_ประกาศรับสมัครเด็ก 65.pdf ]
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ร.ด.1)
[ data_221_CCF_000001.pdf ]
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564
[ data_8468_งบแสดงฐานะการเงิน.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 256
[ data_4845_ม.ค.66.pdf ]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565
[ data_487_ธ.ค.65.pdf ]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
[ data_6234_พ.ย.65.pdf ]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565
[ data_5248_ต.ค.65.pdf ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
[ data_6952_สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2565.pdf ]
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.บ้านชบ สารบัญเว็บไซต์
 • สภาพทั่วไป
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ตราสัญลักษณ์และความหมาย
 • บริการขั้นพื้นฐาน
 • สภาพทางสังคม
 • นายกอบต.บ้านชบ โทร: 081-8784711
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-571640
 • ข่าวประกาศอบต.บ้านชบ
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
  โทร: 044-571640 Email: contact@banchop.go.th All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com