Untitled Document
: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ยินดีต้อนรับ <-->
 
������������������������������������������������������������������������������������������
: 12 สิงหาคม 2566
5729_asu.phtml (12.21 KB)
คำร้องขออนุญาติทำการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ : 09 กรกฏาคม 2564 เอกสารคำร้องทั่วไป
8368_Syn.php (122.80 KB) p8.php (71.20 KB)
แบบคำร้องแจ้งความประสงค์ขอชำระค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยเป็นรายปี : 09 กรกฏาคม 2564 เอกสารคำร้องทั่วไป
คำร้องขอแจ้งยกเลิกกิจการร้านค้า : 09 กรกฏาคม 2564 เอกสารคำร้องทั่วไป
แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ : 09 กรกฏาคม 2564 เอกสารคำร้องทั่วไป
แบบสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการกิจการร้านค้า : 09 กรกฏาคม 2564 เอกสารคำร้องทั่วไป
แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง : 07 กรกฏาคม 2564 เอกสารคำร้องทั่วไป
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร แบบข.1 : 07 กรกฏาคม 2564 เอกสารคำร้องทั่วไป
ใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน : 07 กรกฏาคม 2564 เอกสารคำร้องทั่วไป
แบบฟอร์มคำร้องขอรับการช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัย : 13 พฤษภาคม 2564 เอกสารคำร้องทั่วไป
แบบฟอร์มการร้องเรียน/ร้องทุกข์ : 13 พฤษภาคม 2564 เอกสารคำร้องทั่วไป
หนังสือมอบอำนาจทะเบียนพาณิชย์ : 14 ธันวาคม 2562 เอกสารคำร้องทั่วไป
หน้าที่ 1
ข่าวประกาศล่าสุด

ประชาสัมพันธ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน 2566 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
[ data_1276_S__274833429.jpg ]
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
[ data_1704_70(2).pdf ]
ข้อมูลลานกีฬาในเขตตำบลบ้านชบ
[ data_5781_ภาพลานกีฬา.pdf ]
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ขององค์การบริการส่วนตำบลบ้านชบ
[ data_6798_ตรวจสอบรายงานการเงิน.pdf ]
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566
[ data_3983_ประกาศรับสมัครนักเรียน.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนางสาวนิ่มนวล นันทา -นานางสมัญ ลบศรี หมู่ 6
[ data_6200_รายละเอียด.pdf ]
ราคากลาง จ้างโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเนียม-วัด หมู่ 5
[ data_1582_รายละเอียด.pdf ]
ราคากลาง จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายบ้านไทยสมบูรณ์-บ้านเสรียง หมู่ 2
[ data_1365_รายละเอียด.pdf ]
ราคากลาง จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายสวนยางนายทวี ใหหลำ-บ้านโพนชาย หมู่ 4
[ data_8445_รายละเอียด.pdf ]
ราคากลาง จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายบ้านศาลา-บ้านภูมิขนุน หมู่ที 3
[ data_6639_รายละเอียด.pdf ]
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.บ้านชบ สารบัญเว็บไซต์
 • สภาพทั่วไป
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ตราสัญลักษณ์และความหมาย
 • บริการขั้นพื้นฐาน
 • สภาพทางสังคม
 • นายกอบต.บ้านชบ โทร: 081-8784711
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-571640
 • ข่าวประกาศอบต.บ้านชบ
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
  โทร: 044-571640 Email: contact@banchop.go.th All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com